Akupunktúra

„Človek si kope hrob vidličkou a nožom“ (Hippocrates)

Akupunktúra je súčasťou starej čínskej medicíny už od doby kamennej. Vznikla vraj náhodou, keď si ktosi všimol, že vojaci, postrelení šípom sa uzdravili z niektorých závažných ochorení. Na rozdiel od západnej symptomatickej medicíny vníma organizmus  celostne a pacienta považuje za uzdraveného vtedy, keď sa obnoví jeho energetická a vegetatívna rovnováha. Jej cieľom je pomocou energeticko-metabolických procesov normalizovať pochody v organizme. V súčasnosti je na Slovensku pôsobí okolo 500 lekárov – akupunkturistov. O zdraví človeka, o metabolizme a o akupunktúre sa rozprávame s MUDr. Gabrielom Petrovicsom, ortopédom a akupunktúrnym lekárom.

Čo Vás ako lekára ortopéda priviedlo k akupunktúre?

Veľa našich pacientov sa do ordinácie opakovane vrátilo po liečbe a po rehabilitácii v priebehu krátkeho času v nezmenenom stave. Niektorí pacienti sa vrátili s informáciou, že boli u nejakého liečiteľa, po zásahu ktorého sa stav upravil alebo aspoň zlepšil. Táto informácia spôsobila, že som začal pátrať, ako a prečo je možné, že liečitelia vedia pomôcť a my nie. A toto hľadanie ma priviedlo k akupunktúre. Rozhodol som sa pre štúdium akupunktúry v Prahe a následne aj v Bratislave na Slovenskej zdravotníckej univerzite a začal som sa akupunktúre aktívne venovať. Na moje prekvapenie povolenie na prevádzanie akupunktúry som si vybavoval dlhšie ako jeden rok. Istý čas som  pracoval v nemocnici a súčasne som mal vlastnú ordináciu, ale keď vstúpil do platnosti zákon, ktorý zamedzoval súbeh štátnej a súkromnej praxe, rozhodol som sa venovať výhradne akupunktúre. Ako lekár som mal záujem na navrátení zdravia pacienta, nielen na potlačení prejavov ochorenia.

Je teda akupunktúra z Vášho pohľadu alfou aj omegou?

Akupunktúra je súčasťou tradičnej celostnej čínskej medicíny. Na zvládnutie najvážnejších problémov síce samotná akupunktúra nestačí, ale z hľadiska diagnostiky a liečby pacienta je jedinečná z viacerých dôvodov: je to liečba ekologická, nevpravuje do organizmu pacienta žiadne medikamenty s vedľajšími škodlivými účinkami, nevystavuje telo pacienta škodlivému žiareniu. Pracuje na báze vpichu ihiel do určitých bodov jednotlivých meridiánov, stimulujúcich vlastnú obrannú reakciu, ktorá vedie od zlepšeniu stavu až k uzdraveniu pacienta. Pri vážnejších ochoreniach však akupunktúrnu liečbu treba podporiť dietoterapiou a fytoterapiou.

Ako ovplyvňuje akupunktúra náš organizmus ?

Akupunktúra funguje preto, lebo  energetický stav pacienta je nadradený biochemickému stavu. K tomu, aby v organizme prebehla ľubovoľná biochemická reakcia, je potrebné určité množstvo energie – v našom ponímaní tepla, na jej uskutočnenie. Ak je energie málo, biochemický proces sa spomaľuje alebo dokonca sa na určitom stupni zastaví a nedokončí sa. Na druhej strane ak je v niektorej dráhe energie nadbytok, môže dochádzať k poškodeniu jednotlivých orgánov. Zlepšením energetického toku sa teda zlepší a optimalizuje sa chod biochemických reakcií a organizmus sa postupne vráti do stavu rovnováhy, do stavu zdravia.

Ďalšou výhodou akupunktúry je jej individuálny prístup k pacientovi. Vollova diagnostika cez akupunktúrny systém meria galvanický prúd v bodoch, ktoré majú príslušnosť k jednotlivým dráham. Testovaním sa získa individuálny liek pre každého pacienta. Ľudský organizmus funguje ako slabý galvanický článok. Má tri základné energetické zdroje: vrodený, ktorý získavame po rodičoch a dopĺňame ho trávením a dýchaním. Ak trávenie a dýchanie z akýchkoľvek dôvodov nefungujú dobre, organizmus sa udržiava pri živote vďaka vrodenej rezerve, a čím viac túto rezervu spotrebováva, tým rýchlejšie starne. Tento vrodený zdroj energie je viazaný na akupunktúrnu dráhu  - na meridián obličky, do oblasti jej pôsobenia spadajú kosti, chlpy, chrupavky, ale aj nervy. Akékoľvek degeneratívne poruchy kostrového aparátu ale aj nervového systému, sú viazané na systém obličky a má ich na svedomí nesprávne trávenie alebo nesprávna výživa. Vollov prístroj umožňuje aj testovanie jednotlivých potravín, aby sa zistilo, čoho konkrétne sa má daný jedinec vyvarovať. Každý z nás má vlastný enzymatický systém, na rôzne druhy potravín preto reagujeme rozdielne. Je dôležité, aby sme prijímali len to, čo dokážeme stráviť a transformovať na energiu  a živiny. Ak dlhodobo prijímame to, čo nedokážeme stráviť, a teda ani vylúčiť, vzniká v tele medziprodukt, toxický odpad, ktorý sa hromadí v tom systéme, ktorý je u pacienta daný geneticky ako najslabší. Môžu to byť cievy, môže to byť podkožie ( typickým prejavom oslabenia dráhy obličky je aj dnes veľmi rozšírená celulitída), pečeň či žlčník, môžu vznikať migrény. Úpravou stravovacieho režimu sa organizmus odľahčí, očistí a regeneruje sa a jeho energetický stav dosiahne želaný optimálny stav.

Sú pacienti dostatočne disciplinovaní, dokážu sa držať zmeny v stravovacom režime? Zvyk je predsa železná košeľa.

Samozrejme, disciplinovaní pacienti sú na tom so zdravím oveľa lepšie. Ja ako lekár môžem poskytnúť akútnu liečbu a informácie, ale záleží na konkrétnom človeku, do akej miery sa nimi riadi.

Ako sa k liečbe akupunktúrou stavajú poisťovne?

Zdravotné poisťovne akupunktúrnu liečbu neuhrádzajú. Pacienti, ktorí prichádzajú do našich ordinácií, si liečbu hradia sami.

Poisťovne vlastne týmto prístupom diskriminujú nielen skupinu lekárov, ale aj skupinu pacientov, ktorí si zo zákona poistné uhrádzajú, napriek tomu ak sa rozhodnú pre tento druh liečby, musia znovu siahnuť do vrecka.

Som lekár a táto otázka sa už netýka zdravia, ale politiky. Podľa môjho názoru je úhrada akupunktúrnej liečby z vlastných prostriedkov obojstranne motivujúca. Lekár postupuje tak, aby bol pacient maximálne spokojný, aby sa svoje peniaze dostal to, čo potrebuje, čo je mu naozaj k úžitku. Na druhej strane pacient, ktorý príde do ambulancie a zaplatí si vyšetrenia z vlastných prostriedkov, je rozhodnutý niesť zodpovednosť za svoje zdravie. V určitých prípadoch u sociálne slabších skupín by však bolo prínosné urobiť výnimku.

Ak teda vlastné telo zahlcujeme balastnými látkami, nadmerne ho zaťažíme a organizmus potravou nezíska energiu, naopak, spotrebuje rezervnú energiu na to, aby organizmus od škodlivín očistil. Ak trávenie nie je v poriadku, človek nepociťuje len fyzické ťažkosti, ale aj psychické, u malých detí môže postupne dôjsť k zaostávaniu vo vývoji. Dnešná doba na nás kladie vysoké nároky a aby sme mohli obstáť, zdravie nevyhnutne potrebujeme.  Akupunktúrna liečba v súčinnosti so zmenou životného štýlu, predovšetkým so zmenou stravovacích návykov, nám jednoznačne bude nápomocná.

Môj dojem z pána Petrovicsa je vysoko pozitívny. Má charizmu, vyžaruje z neho jednak vysoká profesionalita, jednak úcta k človeku, k životu a ku zdraviu. V hĺbke duše si želám, aby bolo takých lekárov, ale aj takých ľudí, ako je on, čím viac.

 

Za rozhovor ďakuje Silvia Bolčová

 

Akupunktúra

welcome

Okrem všeobecne známych štruktúr každého organizmu - medzi ktoré patria napr. nervy, svaly, kosti, cievy a pod. - má každý organizmus ešte systém tzv. aktívnych bodov.

EAV diagnostika

about us

Základom počítačovej diagnostiky systémom BEST je Vollova elektroakupunktúra (EAV). BEST systém je komplexný diagnostický a terapeutický systém.

Cesta k nám

location

Nájdete nás na ulici Mäsiarska 58 v Košiciach, ak k nám pôjdete autom treba dať pozor na jednosmerky.

top